Předmluva

Do  rukou   se   Vám  dostává  sborník  příspěvků   z  prvního  ročníku konference „INFOTECH 2007 – Moderní informační a komunikační technologie ve vzdělávání“ pořádané na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Hlavním cílem konference, nad kterou převzala záštitou děkanka PdF UP prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc., je vytvořit účastníkům mezinárodní prostor pro získání nejnovějších poznatků a zkušeností z oblasti využívání moderních informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání. Její význam lze sledovat v podpoře aktivní spolupráce sesterských pracovišť v ČR i zahraničí a v možnosti navázat kontakty mezi pedagogickými pracovníky z různých oblastí vzdělávání. Konference poskytuje prostor pro diskusi aktuálních problémů, jejich analýzu a vymezení dalších postupů a cest jejich řešení.

Konference je určena zejména vědecko-pedagogickým pracovníkům vysokých škol zajišťujícím výuku v oblasti IKT, ale taktéž i pedagogům základních, středních a speciálních škol. Vítáni jsou rovněž účastníci z řad studentů magisterských a doktorských studijních programů. Konference se v letošním ročníku účastní více než 230 účastníků ze sedmnácti domácích a třicetišesti zahraničních univerzit a vysokých škol. Sborník obsahuje více než 200 oponovaných příspěvků (oponenti jsou uvedeni na konci příspěvků) rozčleněných do deseti sekcí.

Věřím, že příspěvky publikované v tomto sborníku se pro Vás stanou vhodnou inspirací pro další vědecko-odbornou činnost, i k využívání moderních informačních a komunikačních technologií v pracovním životě.
 

Zaměření konference

Konference je zaměřena na následující tematické okruhy:

  • obecné otázky využívání IKT ve vzdělávání,

  • nové trendy v e-learningu,

  • Internet a multimédia ve vzdělávání,

  • využití IKT v projektovém vyučování,

  • informatika a informační a komunikační technologie,

  • využití IKT ve výuce matematiky,

  •  využití IKT ve výuce technicky orientovaných předmětů,

  • využití IKT ve výuce přírodovědných předmětů,

  • využití IKT ve výuce společensko-vědních předmětů,

  • recenze publikací zaměřených na IKT.

 

Podpora konference

Pořádání konference bylo podpořeno z Evropského sociálního fondu

a rozpočtu ČR

Generální partner

Další partneři