Pozvání
Cíl konference
Aktuality
Program
Místo konání
Pokyny
Poplatky
Ubytování
English
 
 

TOPlist

 
 
  Hlavním cílem konference je vytvořit účastníkům mezinárodní prostor pro získání nejnovějších poznatků a zkušeností z oblasti využívání moderních informačních a komunikačních technologií ve výuce. Konference je určena zejména pedagogicko-vědeckým pracovníkům vysokých škol zajišťujícím výuku v oblasti ICT, ale taktéž i pro pedagogy základních, středních a speciálních škol. Vítáni jsou rovněž účastníci z řad studentů magisterských a doktorských studijních programů.
Smyslem konference je podpořit aktivní spolupráci sesterských pracovišť v ČR i zahraničí a umožnit navázat kontakty mezi pedagogickými pracovníky na různých úrovních vzdělávání. Konference poskytuje prostor pro diskusi aktuálních problémů, jejich analýzu a vymezení dalších postupů a cest jejich řešení. Díky finanční podpoře z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky jsou vytvořeny unikátní podmínky nejen pro účast pedagogů a vědeckých pracovníků z evropských a mimoevropských zemí, ale zejména i studentů doktorských studijních programů.
Z konference bude vydán lektorovaný sborník s ISBN s výtahy přednášek pozvaných přednášejících a příspěvky účastníků konference. Ve sborníku mohou publikovat své příspěvky i účastníci, kteří nemají možnost zúčastnit se konference osobně. Sborník bude pro registrované účastníky po konání konference k dispozici volně ke stažení na webu konference (http://infotech.upol.cz). Dále bude v tištěné formě k dispozici prostřednictvím hlavních knihoven v ČR.

 
 
 

Konference je zaměřena na následující tematické okruhy:

 • aktuální trendy ve využívání ICT ve výuce,
 • využívání ICT při výuce jednotlivých vyučovacích předmětů na základních a středních školách (matematika, biologie, chemie, fyzika, dějepis, český jazyk, cizí jazyky, výtvarná výchova, technická výchova, hudební výchova, informatika, elektrotechnika, ekonomie, strojírenství…),
 • využívání ICT ve vysokoškolském vzdělávání (technické, přírodní, ekonomické, společensko-vědní, lékařské aj. obory),
 • informačně-administrativní systémy pro základní, střední a vysoké školy,
 • e-Learning a tvorba distančních opor,
 • přínosy programu e-Twinning,
 • projektové vyučování s využitím ICT,
 • Internet a multimédia,
 • využití ICT ve volném čase,
 • rozvoj informační gramotnosti v 21. století,
 • Linux a open source software ve vzdělávání,
 • ICT v podnikovém vzdělávání,
 • knihovnické informační systémy,
 • recenze nových publikací a učebnic z oblasti ICT.

 

Garanti konference:

 • Prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc.
 • Prof. Ing. Jiří Herynk, CSc.

 • Prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc.

 • Doc. PhDr. Miroslav Chráska, Ph.D.

 • Doc. PhDr. Bohumil Novák, CSc.

 • Doc. PaedDr. Jiří Kropáč, CSc.

 • Doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D.

 • PaedDr. PhDr. Jiří Dostál, Ph.D.

 • PhDr. Milan Klement, Ph.D.

 • RNDr. Ing. Miroslav Rössler, CSc., MBA.

 • Dr. Ing. Čestmír Serafín, Ing-Paed. IGIP

 • Mgr. Silvie Válková, Ph.D.

 
 
Pozvánka | Přihláška | Šablona příspěvku | KTEIV | Kontakt
Programmers Forum